Samskrita Karyashala Gallery

Bala Avagahanam 2023 at Chitrashila

Bala Avagahanam 2022 at Chitrashila

Samskrita Karyashala May 2022

Samskrita Karyashala December 2022

Samskrita Karyashala August 2023

Samskrita Karyashala July 2021

Samskrita Karyashala May 2020

December 2019 Karyashala at SVYASA

May 2019 Karyashala at Purnapramati